Realitná Kancelária


DOM-REALÍT

Nerobte si starosti, všetko vybavíme za Vás.

Prídeme za Vami a pomôžeme Vám.

Profesionálne nafotíme a spracujeme inzerciu.

Nájdeme kupujúcich, ak treba dovezieme ich.

Zabezepečíme potrebné zmluvy a dokumenty.

Načasujeme financovanie aj notára.

Zabezpečíme odovzdanie aj potrebné prepisy.

 0917 555 655

                          


 

Doplňujúce informácie

1. Šikovný maklér je nosný pilier celého procesu

- poznajte svojho makléra a nech on pozná Vašu nehnuteľnosť

- vyberajte si tak ako zubára, aj kanceláriu podľa referencií TU.

2. Profesionálny fotograf - skvelé fotky upútajú práve na Vašu nehnuteľnosť

- dovolte nám spraviť krásne fotky

- kupujúci nejde na obhliadky všetkých inzerátov v ponuke, vyberie si len tie čo ho upútajú


3. Správna inzercia - aby bol inzerát všade viditeľný

- na inzercii nešetríme, inzerujeme na najdôležitejších portáloch

- 3 x denne aktualizujeme, TOP-ujeme, staráme sa


4. Právny servis - aby bol prevod bezpečný

- zabezpečujeme komplexný právny servis

- zabezpečíme aj prevod pri zahraničných spoluvlastníkoch

- sme pri Vás až do konca, byt odovzdáme s Vami a potrebnými tlačivami

Stačí len zavolať 0917 555 655 a pri šálke kávy si prejdeme Vaše predstavy a našu ponuku.

Všetko ostatné už zariadime za Vás, ako pre týchto spokojných klientov :
Realitná kancelária Bratislava. 
Základné štandardy a poskytovanie služieb realitných maklérov :
 
1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti
• osobná obhliadka nehnuteľnosti maklérom pred sprostredkovaním predaja, kúpy, prenájmu a pod.
• analýza a popis stavu nehnuteľnosti
• vyhotovenie fotografií na inzertné účely
2. Kontrola vlastníckych vzťahov
• kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
• preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti
• overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov
3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy, buď:
• exkluzívnej
• neexkluzívnej
Zmluva musí obsahovať:
• presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv
• vybavenie/zariadenie nehnuteľnosti
• cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
• stanovenie ceny nehnuteľnosti
• výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
• všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
• určenie postupu, akým sa bude služba realizovať
• doba trvania sprostredkovania, resp. exkluzivity pri exkluzívnej zmluve
4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami
• profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom
• vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky
5. Podpis rezervačnej dohody
• dohoda je trojstranná (kupujúci, predávajúci, sprostredkovateľ)
• dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy
• zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa uskutoční
6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy
• musí byť vyhotovená právnikom prípadne notárom
• kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
• podpis zmluvy na notárskom úrade
• pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením
záložného práva
• realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
• maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy
7. Prevod finančných prostriedkov
• využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke
8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti
• odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
• záznam o počte odovzdaných kľúčov
• asistencia realitného makléra
 
Tento text vychádza zo základných požiadaviek slovenskej verzie prevzatej európskej normy EN 15733:2009
Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov. Bol vypracovaný
Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska a overený renomovanými právnickými kanceláriami
s dlhoročnou praxou v realitnom práve za účelom poskytnutia pracovného rámca pre realitné kancelárie a ich
klientov na Slovensku.

Všeobecné zmluvné podmienky a reklamačný poriadok.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa s účinnosť od 12.5.2016 vzťahujú na všetky Zmluvy o sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu alebo podnájmu nehnuteľností uzavreté podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej iba Zmluvy o sprostredkovaní) medzi sprostredkovateľom :

Obchodné meno: DOM-REALÍT, s.r.o.  

Zastúpený: Radovan Varga, konateľ

Sídlo: Rovniankova 1660/6, 851 02  Bratislava

IČO: 50 250 680

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 111367/B

(ďalej iba sprostredkovateľ) a záujemcom, a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o sprostredkovaní.

Článok I.

Predmet zmluvy 

1.1    Predmetom Zmluvy o sprostredkovaní je záväzok sprostredkovateľa, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, alebo zmluvu o budúcej nájomnej zmluve (ďalej iba sprostredkúvanú zmluvu) s treťou osobou, pričom záujemca sa za toto sprostredkovanie zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu). 

1.2    Presné vymedzenie predmetu sprostredkovania stanovuje Zmluva o sprostredkovaní a to najmä určenie predmetnej nehnuteľnosti, jej ceny, spôsobu jej sprostredkovania a výšky  provízie pre sprostredkovateľa. 

1.3    Sprostredkovateľ neručí, že predmetná nehnuteľnosť bude za cenu požadovanú záujemcom podľa zmluve o sprostredkovaní aj predaná, alebo prenajatá, a preto sprostredkovanie uzavretia sprostredkúvanej zmluvy za vyššiu alebo nižšiu cenu nie je porušením záväzku sprostredkovateľa podľa Zmluvy o sprostredkovaní a požadovanú kúpnu cenu, resp. nájomné, možno v priebehu trvania Zmluvy o sprostredkovaní v závislosti od ponuky a dopytu meniť, a to po vzájomnej dohode sprostredkovateľa a záujemcu bez toho, že by bolo potrebné vyhotoviť písomný dodatok k Zmluve o sprostredkovaní. Konečná požadovaná kúpna cena/požadované nájomné predmetu sprostredkovania je tá suma, na ktorej sa záujemca dohodol s treťou osobou pri podpise sprostredkúvanej zmluvy, ktorej jedno podpísané vyhotovenie je záujemca povinný odovzdať sprostredkovateľovi. 

1.4    Cena, za ktorú bude sprostredkovateľ nehnuteľnosť ponúkať na trhu je suma požadovaná záujemcom, zvýšená o sumu provízie, dohodnutej medzi sprostredkovateľom a záujemcom v zmluve o sprostredkovaní. V prípade sprostredkovania prenájmu nehnuteľnosti záujemca berie na vedomie, že výška provízie predstavuje sumu rovnajúcu sa jednomesačnému nájomnému.  

Článok II.

Provízia a platobné podmienky

 

2.1    Odplata - provízia sprostredkovateľa, dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, je dojednaná v Zmluve o sprostredkovaní. V prípade ak je sprostredkovateľ platca DPH bude k provízii pripočítaná aj DPH, a to vo výške podľa platných predpisov SR v čase uzavretia sprostredkúvanej zmluvy.

 2.2    V dohodnutej provízii sú zahrnuté všetky náklady za úkony sprostredkovateľa uvedené v Článku IV. týchto zmluvných podmienok.

 2.3    Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v momente uzavretia sprostredkúvanej zmluvy medzi záujemcom a treťou osobou.

 2.4    Provízia je splatná najneskôr do 7 dní odo dňa vzniku nároku na províziu. 

 2.5    V prípade, že provízia nebude sprostredkovateľovi vyplatená včas, má sprostredkovateľ právo na úrok z omeškania, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 2.6    V prípade, že tretia osoba zloží sprostredkovateľovi rezervačný poplatok, záujemca súhlasí s tým, aby si sprostredkovateľ zložený rezervačný poplatok započítal do výšky provízie.

 2.7    Sprostredkovateľ má právo na províziu podľa tejto zmluvy aj po skončení platnosti tejto zmluvy, ak záujemca do 1 roka od skončenia platnosti Zmluvy o sprostredkovaní uzavrie kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť s treťou osobou, ktorú osobu mu sprostredkovateľ počas platnosti Zmluvy o sprostredkovaní  sprostredkoval. Túto skutočnosť sprostredkovateľ preukáže podpisom tejto tretej osoby na zázname, že sa zúčastnila rokovania alebo ohliadky predmetnej nehnuteľnosti so sprostredkovateľom.

 2.8    Nárok na províziu vzniká sprostredkovateľovi aj vtedy, ak záujemca počas platnosti tejto zmluvy uzavrie sprostredkúvanú zmluvu s treťou osobou bez súčinnosti sprostredkovateľa, a to v prípade, že sprostredkovateľ a záujemca si dohodli v Zmluve o sprostredkovaní exkluzívny (výhradný) spôsob sprostredkovania. 

Článok III.

Práva a povinnosti záujemcu

 3.1    Záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi v požadovanom rozsahu a lehotách všetky potrebné podklady a nevyhnutné informácie majúce vplyv na sprostredkovanie, pričom záujemca zodpovedá za ich úplnosť a správnosť. V prípade nedodržania týchto povinností záujemcom, znáša záujemca všetky právne dôsledky porušenia tejto povinnosti.

 3.2    V prípade nesplnenia povinností záujemcu podľa tohto článku, zaväzuje sa záujemca uhradiť sprostredkovateľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace so sprostredkovaním podľa tejto zmluvy. 

3.3     V prípade odstúpenia záujemcu od sprostredkovateľom sprostredkovanej zmluvy, platne uzavretej s treťou osobou, je záujemca povinný uhradiť sprostredkovateľovi všetky jeho preukázateľne vynaložené výdavky, ktoré mal na činnosť vykonávanú podľa zmluvy o sprostredkovaní.

 

3.4    Záujemca sa zaväzuje, že bez súhlasu sprostredkovateľa neposkytne tretím osobám žiadne informácie získané v súvislosti so  zmluvou o sprostredkovaní.

 3.5    Záujemca podpisom zmluvy o sprostredkovaní dáva písomný súhlas sprostredkovateľovi so spracovaním svojich osobných údajov, po dobu trvania zmluvného vzťahu.

 3.6    Pri exkluzívnom (výhradnom) spôsobe sprostredkovania má sprostredkovateľ voči záujemcovi právo na zaplatenie dohodnutej provízie aj v prípade, že záujemca počas doby trvania zmluvy o sprostredkovaní uzavrie ohľadom predmetu sprostredkovania s treťou osobou niektorú zo sprostredkúvaných zmluvu aj bez činnosti sprostredkovateľa a záujemca sa zaväzuje túto dohodnutú províziu sprostredkovateľovi vyplatiť v lehote 7-mich dní od vzniku nároku na províziu. 

 3.7    Pri neexkluzívnom  (nevýhradnom) spôsobe sprostredkovania  záujemca môže uzavrieť ohľadom predmetu sprostredkovania s treťou osobou niektorú zo sprostredkúvaných zmluvu aj bez činnosti sprostredkovateľa a v takom prípade právo na províziu sprostredkovateľovi nevzniká.

 3.8    Záujemca, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti na ktorú sa vzťahuje povinnosť povinnej energetickej certifikácie, je povinný sprostredkovateľovi uviesť ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť nehnuteľnosti (stavby), na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát. V prípade porušenia tejto povinnosti znáša následky záujemca. 

 Článok IV.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa

 4.1.    Sprostredkovateľ vykoná pre záujemcu tieto úkony:

a.) rokovanie s treťou osobou vrátane poskytovania informácii a fotodokumentácie o predmete zmluvy,

b.) nakontaktovanie tretej osoby so záujemcom,

c.) inzerovanie a reklama, 

d.) dojednanie kúpnej ceny, spôsobu a lehoty jej úhrady, v súlade vopred udelenými s pokynmi záujemcu, 

e.) písomné vypracovanie právneho úkonu – kúpnej zmluvy (vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností), nájomnej zmluvy, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,

f.) úhradu nákladov za úradné overenie pravosti podpisov na rovnopisoch zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ak celkový počet overených podpisov nepresiahne počet 15 ks,

g.) úhradu správneho poplatku za Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, s výnimkou poplatku za žiadosť o urýchlený vklad práva do katastra nehnuteľností

 4.2.     Úkony d) až g) uvedené v bode 4.1. vykoná sprostredkovateľ až po zložení rezervačného poplatku zo strany tretej osoby ako záujemcu o kúpu nehnuteľnosti. Výber osôb, ktoré právne úkony podľa bodu 4.1 písm. d) až g) zabezpečia, zostáva výlučne v právomoci sprostredkovateľa. Ak záujemca výslovne požiada o vykonanie niektorého z uvedených úkonov inú osobu než osobu podľa výberu sprostredkovateľa, uhrádza všetky náklady a poplatky spojené s týmito úkonmi záujemca. 

4.3.     Sprostredkovateľ nehradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (napr. za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru alebo iného úveru bankou alebo nebankovou finančnou inštitúciou). 

4.4.    Sprostredkovateľ sa zaväzuje riadne vykonať sprostredkovanie, priebežne a bez prieťahov informovať záujemcu o stave sprostredkúvanej záležitosti a zabezpečiť aj právny servis predstavujúci písomné vyhotovenie sprostredkúvanej zmluvy. 

4.5.    Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov využije všetky osobné údaje záujemcu len v súvislosti so sprostredkovaním kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti požadovanej podľa tejto zmluvy. Súčasne záujemca dáva sprostredkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na uzavretie sprostredkúvanej zmluvy.

 Článok V.

Trvanie a zánik zmluvy 

5.1     Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvára na dobu určitú, alebo na neurčito, a to v závislosti od dohody zmluvných strán uvedenej v Zmluve  o sprostredkovaní. 

5.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a.) splnením predmetu zmluvy,

b.) v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú, uplynutím dohodnutého času, ak zmluva, ktorá je predmetom        sprostredkovania, nie je uzavretá v čase určenom v zmluve o sprostredkovaní 

c.) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

d.) písomnou výpoveďou,

e.) stratou spôsobilosti sprostredkovateľa na podnikanie 

5.3    Výpoveďou môže skončiť zmluvu každá zo zmluvných strán. Pri neexkluzívnej forme sprostredkovania je výpovedná doba 1 mesiac, pri exkluzívnej forme sprostredkovania je výpovedná doba 3 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

5.4     Zánikom zmluvy o sprostredkovaní právo sprostredkovateľa na províziu nezaniká, ani sa ním nezabraňuje vo vzniku tohto práva, ak sú na to naplnené podmienky podľa čl. II. 

 

Článok VI.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 6.1    Podpisom Zmluvy o sprostredkovaní záujemca poskytuje sprostredkovateľovi, ako prevádzkovateľovi podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.122/2013 Z.z.), súhlas podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov so spracovávaním osobných údajov, ktoré boli získané na účel uzavretia Zmluvy o sprostredkovaní alebo Sprostredkúvanej zmluvy, vrátane ich použitia v rámci interného informačného systému sprostredkovateľa, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo obchodné meno, identifikačné číslo, a sídlo. Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje aj na účel prípadného opakovaného oslovenia s ponukou zo strany sprostredkovateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

6.2    Po splnení účelu spracúvania sa sprostredkovateľ zaväzuje v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. vrátiť všetky oficiálne doklady záujemcovi ako dotknutej osobe, ak o to požiada. Ďalej sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. 

 Článok VII.

Záverečné ustanovenia 

7.1    Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o sprostredkovaní sa na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 262 Obchodného zákonníka riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä § 642 a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

7.2    Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne záujemcovi, alebo tretej osobe z dôvodu záujemcovho nesplnenia si svojich zákonných povinností alebo povinností dohodnutých v zmysle Zmluvy o sprostredkovaní. 

7.3    Akékoľvek spory vzniknuté na základe záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy budú riešené formou vzájomných rokovaní a len v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť súhlasné stanovisko do 2 mesiacov od prvého rokovania, bude spor riešený súdnou cestou.  

7.4    Zmluvné strany prehlasujú, že informácie o dohodnutej cene sprostredkúvaného predmetu zmluvy, ako aj výške provízie, sú považované za dôverné v zmysle ust. § 271 Obch. zákonníka. 

7.5    Obidve  zmluvné strany súhlasia s podmienkami uvedenými v zmluve o sprostredkovaní, v spojení s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a zaväzujú sa ich rešpektovať. Zmluvné strany zároveň podpisom zmluvy o sprostredkovaní potvrdzujú, že si zmluvu o sprostredkovaní vrátane všeobecných zmluvných podmienok riadne prečítali, ich obsahu porozumeli a v plnom rozsahu ich prijímajú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu o sprostredkovaní uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

7.6    Zmluva o sprostredkovaní, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto všeobecné zmluvné podmienky, sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre sprostredkovateľa a jeden pre záujemcu. 

7.7    Zmluva o sprostredkovaní nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

poriadok platný pre spoločnosť DOM-REALÍT, s.r.o., (ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

 1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: DOM-REALÍT, s.r.o.
 2. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.   
 3. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 4. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.
 6. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.
 7. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 8. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu varga-ZVNC-dom-realit.sk so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.
 2. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars-ZVNC-soi.sk, adr-ZVNC-soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

 1. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Realitnej kancelárie,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15. 6. 2016.

Osoba poverená vybavovať reklamácie:

Radovan Varga